Закрыть ... [X]
Закрыть ... [X]

валяние шерсти раскладка шерсти src="http://www.hobijukursi.lv/imgs/445/pasniedzeji%20foto/Aditas%20perles%20A.JPG"> 

 

Pied?v?jam meistarklasi "MAU?U AD??ANA jeb PULSA SILD?T?JI". 

2018.gada шерсти 29.janv?r?., pl. 18.00 

Meistarklasi vada L?ga Barbara (LMPB prezidente, m?jtur?bas pasniedz?ja)

Pa?laik aktu?la t?ma? pulsa sild?t?ji jeb latviski??mau?i?, rot?ti ar p?rl?t?m. 

Izmantojot gan latvie?u, gan citu tautu etnogr?fiskos mot?vus vai z?m?jot savu? vien?go, ori?in?lo rakstu. 

Par interes?jo?o kursu, l?dzam sazin?ties individu?li!!!!! e-pasts:, tel. 20390363.

Cena nodarb?bai: 22.00? (3 stundas)

Programm?: 

=        Kas ir pulsa sild?t?ji; 

=        K? uzv?rt, ad?t, iead?t p?rl?tes; 

=        Sa???anas veidi; 

=        Raksta z?m??ana dator?; 

=        Sava individu?l? raksta z?m??ana.( p?c dzim?anas dienas datuma). 

L?dzi j??em: 

=        Smalka vilnas vai mer?nvilnas dzija? piem. 25g?apm. 140m; 50g? no 240? 300m. 

(kr?sa p?c izv?les); 

=        2 ad?madatas? Nr. -1,25? 1,5. 

(ir?Kumod?); 

=        ?ehu p?rl?tes? 9.; 10.; vai 11. izm?rs. Atkar?gs no dzijas raupjuma. 

(??nie?u neder??oti nekvalitat?vas) 

=        Vai Jap??u Toho p?rl?tes? nr.11. 

Ja nav savu materi?lu, tad var ieg?d?ties uz vietas. (papildus maksa - 1,00 Ls)

 

Ja ir jaut?jumi par materi?liem un to ieg?di? zvaniet pa t?lr. 26516599 

Arh?vs_______________________________________________________________________________ 

Filca??bu gatavo?anas meistarklase.

2014.gada 26.apr?l? pie mums atk?rtoti viesoj?s lielisk? Lietuvas filca m?ksliniece INGA SAMU?IENE. 

Vi?as darbiem nav l?dz?gu kvalit?tes zi??.

Tuv?k ar m?kslinieces izstr?d?jumiem varat iepaz?ties?eit: 

 http://www.etsy.com/shop/ing00te?ref=pr_shop_more 

INGA SAMU?IENE ir?oti augstas klases filca??bu izgatavo?anas tehnolo?iju lietprat?ja. 

T? b?s lieliska iesp?ja praktiz?ties pie starptautiski piepras?tas pasniedz?jas! 

J?s apg?siet visu??bu izgatavo?anas tehnolo?isko ciklu, praktiski rad?siet savas??bas ar j?s 

interes?jo?o dizainu, apdari, iev?rojot specifisk?s nianses lai??bas ieg?tu pareizu formu, 

biezumu un gala apstr?di. 

Meistarklases vair?k paredz?tas lietprat?jiem filc??an? ar praktisk?m iema??m.

S?k?ka inform?cija par prec?zu s?kuma laiku un programmu, sekos.

............... plkst.10.00

Cena vienas dienas(8.st)meistarklasei: ____?

Vietu skaits ir ierobe?ots!

  

Meistarklases programma:

Teorija: vilnas veidu un dekor?cijas materi?lu izmanto?anas apskats; iesp?jamie??bu mode?i; piegrieztnes.

Papildus: vilnas aitu??irnes (akcents uz Eiropas vilnas ait?m un viet?j?m aitu??irn?m), vilnas veidi un to apstr?de;

ekolo?ija; papildus dekor??anas materi?li rupjai vilnai;cik j?sver??b?m.

??bu mode?a izv?les krit?riji:

Iesp?jama??bu vel?ana no viet?j?s SKUDE neatt?r?t?s j?lvilnas (tad vilna par br?vu),

pirms tam?o vilnu iz?emm?jot ar??du speci?lu ma??n?ti:

https://www.wollknoll.eu/shop/wbc.php?sid=46566028bd9a9&tpl=produktdetail.html&pid=1739&rid=135&recno=2

Dekor??ana.

Vel?ana, form??ana, zoles apstr?de ar lateksu.

Teorija par skalo?anu,??v??anu, da??d?m??bu pazol?m. Paraugdemonstr?jumi da??du zo?u pie???an? pie gatav?s??bas.

Bonus?? filca rozes izgatavo?ana.

Visi dal?bnieki sa?em meistarklases konspektus ar vilnas svara tabul?m un piegriezn?m.

Darbam varat izmantot savu j?lvilnu vai ieg?d?ties uz vietas.

L?dzi j??em 2 lieli dvie?i, hal?ts un ?rti apavi.

Программа мастер класса:

Теория: обзор шерсти, материалов декора; возможные модели тапок; выкройки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  обзор популярных пород овец ( акцент на местные и Европейские породы ), виды шерсти, обработка шерсти,

экология, обзор материалов декора для грубой шерсти, сколько должны весить тапочки. 

Выбираем модель тапок: 

Если кто выберет экологическую местную шерсть овец СКУДЕ (это шерсть безплатно) то перед началом 

работы мы пракардачосим шесть вот такой машинкой: 

https://www.wollknoll.eu/shop/wbc.php?sid=46566028bd9a9&tpl=produktdetail.html&pid=1739&rid=135&recno=2

Раскладка шерсти. 

Декорирование.  

Валяние, формирование, обработка подошвы латексом. 

Теория по полосканию, сушке, варианты подошвы. Теория, паказ по шитью, приклеиванию падошв,

примеры подошв, шил и других материалов для шитья подошв.  

Роза? kak бонус. 

Bсе участники получат конспекты по Мастер классу с весовыми таблицами, выкройками 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

2011.gada 6. novembr? Hobiju kursos meistarklasi vad?ja profesion?l? lietuvie?u tekstilm?ksliniece Inga Samu?iene, kura filigr?ni izkopusi da??das filca??bu izgatavo?anas tehnolo?ijas. T? bija lieliska iesp?ja praktiz?ties pie starptautiski piepras?tas pasniedz?jas!

Hobiju kursos, 3 dienas notika Ingas filc??anas meistarklases Latvij?. K? izr?d?j?s velt??bas, nemaz nav fiziski tik viegli, jo t?s bija?oti pies?tin?tas darba dienas visas dienas garum?.

Esam?oti gandar?ti, ka meistarklases rezult?ti ir patiesi iepriecino?i, jo visas dal?bnieces, pat t?s kur?m nebija nek?das pieredzes filc??an?,

paveica milz?gu darbu un neskatoties uz nogurumu sp?ja pabeigt savas filca??bas piln?b?. ?eit ir neliels ieskats darba proces?:

Noskaties aktu?lo video!

     

 Ar lieliskajiem Ingas Samu?ienes darbiem tuv?k var iepaz?ties un tos ieg?d?ties: http://www.etsy.com/shop/ing00te?ref=pr_shop_more
 

 
Источник: http://www.hobijukursi.lv/hobiju-kursi/radosas-meistarklasesРекомендуем посмотреть ещё:Продолжаю валять пальто - запись пользователя Вязаные идеи вконтакте вязание крючком


Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти Валяние шерсти раскладка шерсти

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ